top of page

DISTANCES LĪGUMS

1.      Līguma priekšmets

1.2.  Pārdevējs – interneta tirdzniecības vietnes www.rnsd.lv, turpmāk Interneta  veikals,  un ar to saistīto tiesību īpašnieks SIA “RNS-D”, reģistrācijas Nr. 40003185400, juridiskā un pasta adrese: Dzelzceļa 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, kas savas saimnieciskās darbības ietvaros saskaņā ar šo distances līgumu, turpmāk Līgums, piedāvā un pārdod preci Pircējam.

1.3.  Pircējs – rīcībspējīga fiziska vai juridiska persona, kas veic pasūtījumu interneta veikalā.

1.4.  Līgums uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad Pircējs veicis  pasūtījumu un atbilstoši šiem Noteikumiem ir veicis samaksu par Preci.

1.5.  Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt un papildināt Līguma noteikumus. Pircējam iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti Līguma noteikumi, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī.

1.6.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos Interneta veikala pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs, izmantojot Interneta veikalu, var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, Interneta veikala darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

1.7.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šo Līgumu un tajā ietvertajiem noteikumiem, viņam tie ir zināmi, viņš tos saprot un pilnībā tiem piekrīt. Pircējs apņemas ar Līguma noteikumiem iepazīties katrā iepirkšanās reizē. Pircējs nav tiesīgs pasūtīt preces Interneta veikalā, ja nav iepazinies ar Līguma noteikumiem vai tiem nepiekrīt.

2.     Preču pasūtīšana

2.1.Veicot pasūtījumu, Pircējam attiecīgajos informācijas laukos jānorāda savi pasūtījuma pareizai izpildei nepieciešamie Personas dati, kurus SIA “RNS-D” apstrādā Privātuma politikas noteiktajā kārtībā

2.2.Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka izvēlējies iegādāties konkrēto preci uz šajā Līgumā norādītiem noteikumiem.

3. Preču cena, piegādes izmaksas un apmaksas kārtība

3.1.Preču cenas Interneta veikalā izveidotajā pasūtījumā tiek norādītas eiro (EUR) ar iekļautu PVN. Prece Pircējam tiek pārdotas par cenu, kas ir spēkā Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī.

3.2. Pircējs par precēm un piegādi norēķinās uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas izvēloties saņemt rēķinu e-pastā.

3.3. Pēc apmaksas veikšanas, pircējs saņems pirkuma apstiprinājumu uz norādīto e-pastu. Tikai saņemot samaksu par precēm un piegādi, tiek izpildīts pasūtījums un noteikts preču piegādes termiņš. Samaksa uzskatāma par veiktu, kad visa maksājuma summa ir saņemta Pārdevēja bankas kontā, kas norādīts samaksas noteikumos.

3.4.  Preču pasūtīšanas brīdī ir spēkā Interneta veikalā norādītie preču piegādes izmaksu izcenojumi. Pasūtījuma summa, kas sastāv no preču cenas un piegādes izmaksām, ir pieejama Pircējam pasūtījuma veikšanas procesā pirms pasūtījuma apstiprināšanas.

4.      Preču piegāde

4.1.Pārdevējs piegādā Preces Pircēja norādītā adresē, pakomātā vai pasta stacijā ar Pārdevēja norīkota kurjera starpniecību no 3 līdz 7 darba dienām, no brīža kad tiek saņemta pilna apmaksas par precēm Pārdevēja kontā.

4.2.  Preces tiek piegādātas tikai Latvijas teritorijā. Pārdevējs pieņem pasūtījumu tikai tad, ja Pircēja norādītā piegādes adrese atrodas noteiktajā teritorijā.

4.3.  Pārdevējs rūpēsies, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnībā, taču Pārdevējs to nevar garantēt. Ja veikalā nav pasūtīto preču vai to nav pietiekamā daudzumā, Pārdevējam ir tiesības preces nepiegādāt un atgriezt visu samaksāto summu Pircējam.

4.4.  Ja Pārdevējs piegādāja Pircējam preci nepietiekamā daudzumā un piegādāto preču summa ir mazāka nekā Pircējs ir apmaksājis, tad Pircējam 5 darba dienu laikā tiek atgriezta starpība par nepiegādāto preci.

4.5.  Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas Pircēja pasūtījumā norādītajā veidā un adresē. Pasūtījumā norādītajai personai ir jāpieņem preces pašai. Ja pasūtītās preces saņems nevis pasūtījumā norādītā persona, bet cita persona pasūtījumā norādītajā adresē, uzskatāms, ka pasūtījumu saņēmusi Pasūtījumā norādītā persona.  Pārdevējs nekādā ziņā nav atbildīgs par zaudējumiem, kas rodas Pircējam vai trešajām personām tādēļ, ka Pircējs ir norādījis nepareizu piegādes adresi vai nepilnīgus saņēmēja datus, vai ja preci piegādes adresē saņems cita persona.

4.6.  Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai pasūtījumā norādītā persona nav sastopami, norādītajai adresei nevar piekļūt, u. c. objektīvi iemesli), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet nauda par precēm tiek atmaksāta atpakaļ, izņemot samaksu par piegādi un par bojātajām precēm, ja preces atgriešanas rezultātā sabojājušās. Ja pasūtījuma veikšanas laikā Pircējam tika piešķirta atlaide par piegādi, bet preču piegāde nav iespējama no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs patur tiesības ieturēt no Pircējam atpakaļ atmaksājamās summas pilnu samaksu par piegādi.

4.7.  Pircējs piekrīt, ka gadījumos, ja preču piegāde var kavēties neparedzamu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs var sazināties ar Pircēju un saskaņot citu piegādes laiku.

4.8.  Nekavējoties pēc Preču saņemšanas Pircējs pārbauda piegādāto Preču atbilstību pasūtītajām Precēm un pasūtītajam daudzumam, kā arī saņemto preču kvalitāti, tai skaitā preču derīguma termiņus. Ja Pircējs konstatē, ka sūtījumā nav atbilstošs preču daudzums, piegādātas pasūtījumam neatbilstošas preces, vai precēm ir neatbilstoša kvalitāte, tai skaitā preču derīguma termiņi, pircējam nekavējoties jāziņo Pārdevējam. Pircējam ne vēlāk kā Preču saņemšanas dienā par konstatētajām nepilnībām ir jāinformē Pārdevējs, un jāapraksta konstatētā neatbilstība nosūtot e-pasta vēstuli uz Pārdevēja e-pasta adresi birojs@rnsd.lv. Pārdevējs pārbauda paziņojumā norādītos apstākļus 3 darba dienu laikā no e-pasta saņemšanas brīža un sazinās ar Pircēju, lai rastu situācijas risinājumu.

5.      Preču atgriešana

5.1.  Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā rakstot sūdzību vēstuli uz birojs@rnsd.lv

5.2.  Pircējs, kurš ir patērētājs, var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas.

  • mājsaimniecībā paredzētas preces.

  • preces pēc piegādes tikušas sabojātas.

  • citos likumā paredzētajos gadījumos.

5.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs raksta sūdzību vēstuli uz birojs@rnsd.lv un apraksta visus pretenzijas apstākļus un pievieno preces foto. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 darba dienu laikā un sazinās ar Pircēju.

5.4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 7 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas, bet ne vēlāk kā 14 dienu laika no distances līguma noslēgšanas dienas, nogādā preci  Pārdevējam uz adresi Dzelzceļa 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316.

5.5. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 7 darba dienu laikā pēc preces saņemšanas.

5.6.  Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

5.7. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.

5.8. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.

6. Preču kvalitātes garantija

6.1. Visu Interneta veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā katras preces idividuālā kartiņā.

7. Citi noteikumi

7.1. Ja preces Pircējam tiek piegādātas ar kavēšanos vai netiek piegādātas Pircēja vainas vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu.

7.2. Ja piekļūšana Interneta veikalam vai pasūtījuma veikšana Interneta veikalā nav iespējama vai ir traucēta tehnisku vai no Pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ, Pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem Pircēja vai trešo personu zaudējumiem.

7.3. Pārdevējs neatbild par sekām, ja Pircēja datora vai monitora īpatnību dēļ Pircēja datora monitorā redzamo Interneta veikala preču attēls pēc jebkādām pazīmēm  atšķiras no preču izskata dabā.

7.4 Produkta fotogrāfijai ir informatīvs raksturs un preces iepakojums var vizuāli atšķirties

8. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Sūdzību par preču kvalitāti un citiem ar pirkumu saistītiem jautājumiem lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi birojs@rnsd.lv  vai rakstveidā, nosūtot uz: Dzelzceļa iela 19, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316. Visas sūdzības tiks izskatīta 10 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.

Ja Jūsu sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot.

  • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;

  • iesnieguma iesniegšanas datumu;

  • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu;

Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

bottom of page